Algemene voorwaarden

Definities

Opdrachtgever: Ieder natuurlijk of rechtspersoon die opdracht geeft aan Itsmylife-loopbaanadvies tot in deze algemene voorwaarden genoemde diensten.
Diensten: Begeleiding, advies en training met betrekking tot loopbaan en studie.
Client: Een door opdrachtgever aangewezen medewerker of particulier, die door Itsmylife-loopbaanadvies begeleid wordt.

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Itsmylife-loopbaanadvies en opdrachtgever.
1.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Itsmylife-loopbaanadvies schriftelijk zijn bevestigd.
1.3. Op elke overeenkomst tussen Itsmylife-loopbaanadvies en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

2. Aansprakelijkheid
2.1. Itsmylife-loopbaanadvies is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever en/of cliënt geleden directe of indirecte schade, behoudens in geval van aantoonbare opzet of grove schuld van Itsmylife-loopbaanadvies. De aansprakelijkheid zal nimmer het betreffende factuur –en /of contractbedrag overschrijden.
2.2. Itsmylife-loopbaanadvies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Itsmylife-loopbaanadvies is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Aanvaarding opdracht
3.1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte of opdracht van Itsmylife-loopbaanadvies schriftelijk, per email of telefonisch aanvaardt en de cliënt heeft ingestemd met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
3.2. De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij Itsmylife-loopbaanadvies garandeert alle haar ten dienst staande middelen tot begeleiding van de opdrachtgever of cliënt optimaal in te zetten.
3.3. Itsmylife-loopbaanadvies adviseert slechts cliënten die hiertoe gemotiveerd zijn.

4. Geheimhouding
4.1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4.2. De faciliteiten, informatie en diensten van Itsmylife-loopbaanadvies staan de opdrachtgever en/of de cliënt uitsluitend ten dienst voor persoonlijk gebruik in verband met de eigen loopbaan oriëntatie, coaching of training. Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij een en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden. Voor publicatie of voor welk ander gebruik dan ook dat niet in directe zin ligt in de aan Itsmylife-loopbaanadvies verstrekte opdracht. De door Itsmylife-loopbaanadvies verstrekte tests, oefeningen en documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt en/of opdrachtgever.

5. Beëindiging
5.1. Ten aanzien van loopbaanadvies en studiebegeleiding eindigt de begeleiding aan het eind van een traject.
5.2. Zowel bij loopbaanadvies als studiebegeleiding kan de begeleiding tevens eindigen op het tijdstip waarop de cliënt te kennen geeft de begeleiding door Itsmylife-loopbaanadvies te willen stoppen, c.q. Itsmylife-loopbaanadvies de begeleiding heeft beëindigd.
5.3. Als na totstandkoming van de opdracht de cliënt zich terugtrekt of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de opdracht eindigt, dan blijven niettemin alle bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens bestaan.
5.4. Indien de cliënt bij herhaling de afspraken met Itsmylife-loopbaanadvies niet nakomt, niet op afspraken verschijnt of geen inzet (meer) toont, kan dit leiden tot tussentijdse onderbreking of tot beëindiging van de dienstverlening door Itsmylife-loopbaanadvies. Alvorens hiertoe over te gaan zal Itsmylife-loopbaanadvies de cliënt of opdrachtgever schriftelijk waarschuwen.

6. Honorarium en betaling
6.1. De kosten van het gehele traject worden op voorhand of indien anders schriftelijk afgesproken; volgens afspraak gefactureerd. De trajectprijs is inclusief omzetbelasting.
6.2. Situationeel advies wordt tegen een vast uurtarief, inclusief omzetbelasting berekend. Reistijd wordt doorbelast op basis van 50% van het uurtarief. Reiskosten worden berekend op basis van € 0,25 per gereden kilometer. In de offerte is informatie over facturatie opgenomen.
6.3. Bij annuleren van de gereserveerde advies- en begeleidingsuren binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak door opdrachtgever of cliënt, worden deze uren in rekening gebracht.
6.4. Annulering van een training kan kosteloos tot 1 maand voor aanvang van de training. Daarna zijn de volledige kosten verschuldigd. Wel is het mogelijk een andere persoon als plaatsvervanger deel te laten nemen.
6.5. Betaling dient conform de gestelde termijn op de factuur op de bankrekening van Itsmylife-loopbaanadvies ontvangen te zijn. Indien niet aan het gestelde in de vorige zin is voldaan is opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever over het opeisbare bedrag 3% rente per maand verschuldigd.
6.6. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten verschuldigd. Indien Itsmylife-loopbaanadvies aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

7. Overmacht
7.1. Itsmylife-loopbaanadvies behoudt zich het recht voor in geval van overmacht zoals ziekte, stakingen of barre weersomstandigheden, de aanvangstijd – of datum van de werkzaamheden te wijzigen. In geval van langdurige ziekte zal Itsmylife-loopbaanadvies zorgdragen voor deskundige vervanging.


Itsmylife-loopbaanadvies (H.P. Caris) is ingeschreven in het beroepsregister van het Noloc. De gedragscode van het Noloc wordt derhalve onderschreven. Zie www.noloc.nl

Vind mij op Linkedin
Blog
Vind mij op Facebook
Volg mij